Ekonomia personalistyczna

Pierwszy krok w kierunku nowego paradygmatu

Tym pierwszym krokiem był artykuł pt. „Pieniądz idealny – pieniądz XXI wieku”.  Na bazie rozważań J.R. Hicksa z 1967 roku nakreślony w nim został pewien system pieniężny nazwany systemem pieniądza idealnego. Stał się on podstawą dla rozwiniętego później systemu pieniądza kredytowego, który jest jednym z ważnych elementów teorii ekonomii personalistycznej. Niektóre aspekty nowego podejścia były przedstawiane w artykułach, których lista wraz z likami do plików znajduje się w zakładce na tej stronie.  Całość znajdzie się w książce, która jest w tej chwili na etapie redakcji końcowej. Pewne jej fragmenty są przedmiotem rozważań na otwartych seminariach poświęconych ekonomii personalistycznej. Są też publikowane w postaci plików dźwiękowych na tej stronie.  Pobierz plik

 

Trzy filary ekonomii personalistycznej

Każda teoria musi mieć solidne podstawy, w tym – jasno określony przedmiot badań. Przedmiotem zainteresowania ekonomii personalistycznej jest człowiek jako jedyna osoba w materialnym świecie ożywionym. Na pewnym etapie poszukiwań wydawało się, że fundament nowej teorii powinien opierać się na trzech filarach. Ich opis zawarty jest w artykule pod takim właśnie tytułem.    Pobierz plik 

 

Uwagi o naturze pieniądza-pośrednika i jej skutkach

Wszyscy posługują się pieniądzem, ale niewiele osób zastanawia się na istotą i charakterem  tego dobra, którym płacą w transakcjach kupna-sprzedaży. Może warto zajrzeć do tego tekstu?  Pobierz plik.

 

Pieniądz a dochód

Chcąc zrozumieć, co dzieje się na rynku i dlaczego właśnie to, warto zdać sobie sprawę z tego, że pieniądz i dochód to dwa pojęcia, pod którymi kryją się zupełnie różne treści. O tych właśnie sprawach traktuje artykuł pod podanym wyżej tytułem. Pobierz plik.

 

Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii

W artykule pod tym tytułem  kontynuowane są rozważania o procesach wymiany rynkowej w modelu gospodarki, w którym jedynymi podmiotami są ludzie posługujący się pieniądzem kredytowym. Jest to zmodyfikowana wersja  „pieniądza  idealnego”, którego istotę przedstawiono w pierwszym artykule z tej serii. Tłem dla rozważań jest matematyczny, zaksjomatyzowany model ekonomii G. Debreu.  Pobierz plik.

 

Wolność w świetle nowej teorii wyboru

Artykuł zawiera pierwszą wersję nowej teorii wyboru, która leży u podstaw paradygmatu ekonomii personalistycznej. Po omówieniu podstawowych cech aktu wyboru następują krótkie rozważania na temat wolności człowieka oraz możliwości jego „uprzedmiotowienia”.  Pobierz plik.

 

W sprawie fundamentu teorii finansów

Treścią artykułu jest krytyka arystotelesowskiej chrematystyki, która stała się fundamentem ekonomii politycznej. Zdaniem autora tam właśnie tkwią przyczyny porażki teorii ekonomii głównego nurtu w ustalaniu i wyjaśnianiu praw rządzących procesami społeczno-gospodarczymi. Tylko odrzucenie tego podejścia i spojrzenie na te procesy z perspektywy osoby ludzkiej gwarantuje dotarcie do prawdy o istocie tego, co dzieje się w sferze stosunków społecznych  nawiązywanych w procesie produkcji i wymiany dóbr. Temu właśnie celowi służy ekonomia personalistyczna. Pobierz plik.

 

Pieniądz i banki w procesach rynkowych – ujęcie personalistyczne

Artykuł zawiera krótki przegląd teorii pieniądza, po którym następuje opis poszczególnych etapów rozwoju pieniądza i bankowości widziany z perspektywy personalistycznej, to znaczy z perspektywy celów i metod działania człowieka jako podmiotu gospodarczego. Pobierz plik.

 

Gospodarka bez sektora finansowego – implikacje dla teorii

Celem tego artykułu jest wykazanie, że spojrzenie na rolę pieniądza z innego punktu widzenia niż ten, który dominuje w ekonomii głównego nurtu, pozwala dostrzec w procesach zachodzących w gospodarce rynkowej zgoła odmienne cele, zależności i rezultaty niż te, które nurt ten sugeruje. Wychodząc od pewnych założeń konstytuujących abstrakcyjny model gospodarki, autor dochodzi drogą dedukcji do wniosków, które uzasadniają zadanie pytania o to, w jakim stopniu teorie ekonomiczne głównego nurtu odnoszą się do tego, co faktycznie dzieje się w gospodarce?  Pobierz plik