Ekonomia personalistyczna

Okładka książki pt.: "Podstawy ekonomii personalistycznej"

Podstawy ekonomii personalistycznej

Nowa książka, której tytuł jednoznacznie wskazuje na jej treść. Pobierz plik

To co niżej, to historia dochodzenia do finału, którym jest załączona wyżej książka

Pierwszy krok w kierunku nowego paradygmatu

Tym pierwszym krokiem był artykuł pt. „Pieniądz idealny – pieniądz XXI wieku”.  Na bazie rozważań J.R. Hicksa z 1967 roku nakreślony w nim został pewien system pieniężny nazwany systemem pieniądza idealnego. Stał się on podstawą dla rozwiniętego później systemu pieniądza kredytowego, który jest jednym z ważnych elementów teorii ekonomii personalistycznej. Niektóre aspekty nowego podejścia były przedstawiane w artykułach, których lista wraz z likami do plików znajduje się w zakładce na tej stronie.  Całość znajdzie się w książce, która jest w tej chwili na etapie redakcji końcowej. Pewne jej fragmenty są przedmiotem rozważań na otwartych seminariach poświęconych ekonomii personalistycznej. Są też publikowane w postaci plików dźwiękowych na tej stronie.  Pobierz plik

 

Trzy filary ekonomii personalistycznej

Każda teoria musi mieć solidne podstawy, w tym – jasno określony przedmiot badań. Przedmiotem zainteresowania ekonomii personalistycznej jest człowiek jako jedyna osoba w materialnym świecie ożywionym. Na pewnym etapie poszukiwań wydawało się, że fundament nowej teorii powinien opierać się na trzech filarach. Ich opis zawarty jest w artykule pod takim właśnie tytułem.    Pobierz plik 

 

Uwagi o naturze pieniądza-pośrednika i jej skutkach

Wszyscy posługują się pieniądzem, ale niewiele osób zastanawia się na istotą i charakterem  tego dobra, którym płacą w transakcjach kupna-sprzedaży. Może warto zajrzeć do tego tekstu?  Pobierz plik.

 

Pieniądz a dochód

Chcąc zrozumieć, co dzieje się na rynku i dlaczego właśnie to, warto zdać sobie sprawę z tego, że pieniądz i dochód to dwa pojęcia, pod którymi kryją się zupełnie różne treści. O tych właśnie sprawach traktuje artykuł pod podanym wyżej tytułem. Pobierz plik.

 

Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii

W artykule pod tym tytułem  kontynuowane są rozważania o procesach wymiany rynkowej w modelu gospodarki, w którym jedynymi podmiotami są ludzie posługujący się pieniądzem kredytowym. Jest to zmodyfikowana wersja  „pieniądza  idealnego”, którego istotę przedstawiono w pierwszym artykule z tej serii. Tłem dla rozważań jest matematyczny, zaksjomatyzowany model ekonomii G. Debreu.  Pobierz plik.

 

Wolność w świetle nowej teorii wyboru

Artykuł zawiera pierwszą wersję nowej teorii wyboru, która leży u podstaw paradygmatu ekonomii personalistycznej. Po omówieniu podstawowych cech aktu wyboru następują krótkie rozważania na temat wolności człowieka oraz możliwości jego „uprzedmiotowienia”.  Pobierz plik.

 

W sprawie fundamentu teorii finansów

Treścią artykułu jest krytyka arystotelesowskiej chrematystyki, która stała się fundamentem ekonomii politycznej. Zdaniem autora tam właśnie tkwią przyczyny porażki teorii ekonomii głównego nurtu w ustalaniu i wyjaśnianiu praw rządzących procesami społeczno-gospodarczymi. Tylko odrzucenie tego podejścia i spojrzenie na te procesy z perspektywy osoby ludzkiej gwarantuje dotarcie do prawdy o istocie tego, co dzieje się w sferze stosunków społecznych  nawiązywanych w procesie produkcji i wymiany dóbr. Temu właśnie celowi służy ekonomia personalistyczna. Pobierz plik.

 

Pieniądz i banki w procesach rynkowych – ujęcie personalistyczne

Artykuł zawiera krótki przegląd teorii pieniądza, po którym następuje opis poszczególnych etapów rozwoju pieniądza i bankowości widziany z perspektywy personalistycznej, to znaczy z perspektywy celów i metod działania człowieka jako podmiotu gospodarczego. Pobierz plik.

 

Gospodarka bez sektora finansowego – implikacje dla teorii

Celem tego artykułu jest wykazanie, że spojrzenie na rolę pieniądza z innego punktu widzenia niż ten, który dominuje w ekonomii głównego nurtu, pozwala dostrzec w procesach zachodzących w gospodarce rynkowej zgoła odmienne cele, zależności i rezultaty niż te, które nurt ten sugeruje. Wychodząc od pewnych założeń konstytuujących abstrakcyjny model gospodarki, autor dochodzi drogą dedukcji do wniosków, które uzasadniają zadanie pytania o to, w jakim stopniu teorie ekonomiczne głównego nurtu odnoszą się do tego, co faktycznie dzieje się w gospodarce?  Pobierz plik